Łukasz Godyla – kompozytor

W 2006 roku rozpoczął studia w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Bargielskiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku. W roku 2009 podjął studia również w zakresie teorii muzyki. Obie specjalności ukończył z wyróżnieniem w roku 2011. W latach 2011-2014 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2014 uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki. Od 2011 wykłada w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Łukasz Godyla jest laureatem nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich:

 • 2017 – Ogólnopolski konkurs kompozytorski na Intradę XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku organizowany przez Prezydenta Miasta Gdańska i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego – III nagroda
 • 2014 – Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski z okazji 40-lecia Instytutu Polskiego w Wiedniu – I miejsce za utwór Anagramna cztery ręce,
 • 2013 – Uczelniany konkurs na muzyczne logo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy – I miejsce,
 • 2010 – Konkurs Kompozytorski im. Z. Mycielskiego organizowany przez Koło Młodych ZKP w Warszawie – I nagroda za utwór Monologna aktora i zespół kameralny,
 • 2008 – Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski Legnica Cantat – wyróżnienie za utwór Lignum Crucisna na chór mieszana a cappella,
 • 2008 – Konkurs Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie – I nagroda za utwór Trzy spojrzenia na muzykę na obój solo,
 • 2007 – Konkurs Kompozytorski im. T. Ochlewskiego, organizowanym przez PWM w Krakowie – wyróżnienie za utwór Cyrkulacjena puzon solo,
 • 2006 – Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na pracę inspirowaną twórczością poetycką T. Różewicza, organizowany przez Samorząd Miasta Gliwice oraz Gliwicki Teatr Muzyczny z okazji 85. rocznicy urodzin poety – I nagroda za utwór Zostawcie nasna bas (głos męski), skrzypce i fortepian.

Otrzymał również liczne nagrody i stypendia:

 • 2019 – Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • 2014 – Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • 2010 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • 2009 – Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • 2008 – Stypendium Artystycznym Prezydenta miasta Bydgoszczy,
 • 2007 – Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki,
 • 2007 – Stypendium im. Jana Pawła II.

Kompozycje Łukasza Godyli prezentowane były w Polsce, na Ukrainie, Austrii, Francji, we Włoszech, znalazły się w repertuarach prestiżowych festiwali: Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego czy Światowego Kongresu Saksofonowego w Strasburgu. Ich interpretacje podejmowali wybitni dyrygenci, soliści, zespoły (m.in. Wojciech Michniewski, Jerzy Swoboda, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUSOrkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Scontri Ensemble, Modern Sax Duo, Damian Wilma). Wybrane utwory Łukasza Godyli opublikowało Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (kilka kompozycji zarejestrowano na płytach CD wydanych przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej i Związek Kompozytorów Polskich).

Łukasz Godyla – composer

In 2006 he commenced his studies in the composition class of Professor Zbigniew Bargielski at the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz, Poland, at the Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering. Additionally, in 2009, he began his study in the field of theory of music. He graduated cum laude from both specializations in 2011. In the years 2011-2014 he took part in the doctoral program of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. In 2014 he received the degree of the Doctor of Musical Arts in the artistic fields of composition and theory of music. As of 2011, he has taught at the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz.

Łukasz Godyla has been the winner of the following national and international composition competition prizes:

 • 2017 – the National Composition Competition for the intrad of XV High School United Europe in Gdańsk – 3stPrize
 • 2014 – the 40thAnniversary Polish Institute in Vienna Composition Competition – 1stPrize for Anagramfor piano four hands,
 • 2013 – the academy competition for the 'musical logo’ of the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz – 1stPrize,
 • 2010 – the Zygmunt Mycielski Memorial Composition Competition organized by the Young Composers’ Section of the Polish Composers’ Union – 1stPrize for Monologfor an actor and chamber ensemble,
 • 2008 – the National Composition Competition Legnica Cantat– honorary mention for Lignum Crucisfor mixed choir a cappella,
 • 2008 – the Tadeusz Baird Memorial Young Composers’ Competition in Warsaw – 1stPrize for Trzy spojrzenia na muzykę (Three Glances at Music)for oboe solo,
 • 2007 – the Tadeusz Ochlewski Memorial Composition Competition of the Polish Music Publishing House in Krakow – honorary mention for Cyrkulacje (Circulations)for trombone solo,
 • 2006 – the National Composition Competition for works inspired by the poetry of Tadeusz Różewicz organized by the City of Gliwice and the Musical Theater of Gliwice to commemorate the poet’s 85thbirthday – 1stPrize for Zostawcie nas (Let Us Be) for bass (male voice), violin and piano.

Moreover, Łukasz Godyla received the following awards and artistic scholarships:

 • 2019 – the Scholarship of the Chairman of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship,
 • 2014 – the Award of the Rector of the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz,
 • 2010 – the Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage,
 • 2009 – the Scholarship of the Chairman of the Greater Poland Voivodeship,
 • 2008 – the Artistic Scholarship of the President of the City of Bydgoszcz,
 • 2007 – the World Music Day Award of the Chairman of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship,
 • 2007 – the John Paul II Scholarship.

Łukasz Godyla compositions have been presented in Poland, Ukraine, Austria, France, and Italy, they found their way to the repertoires of prestigious festivals such as the International Contemporary Music Festival Warsaw Autumn, the Polish Music  Festival in Krakow, the Bydgoszcz Music Festival or the World Saxophone Congress in Strasbourg, France. Their  interpretations have been attempted by outstanding conductors, soloists, and ensembles (including Wojciech Michniewski, Jerzy Swoboda, Chamber Orchestra of Polish Radio AMADEUSthe Pomeranian Philharmonic Symphony Orchestra, Scontri Ensemble, Modern Sax Duo, Damian Wilma). Assorted works by Łukasz Godyla have been published by the Polish Music Publishing House and the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz Publishing Department with a number of his compositions recorded on CD’s released by the Polish Music Information Center and the Polish Composers’ Union).